Byggetilladelse og myndighedsgodkendelse

Myndighedsbehandling er en naturlig ydelse i de sager vi er involveret i, og for menigmand, som ikke dagligt er i berøring med myndighederne, fremstår denne del mere og mere kompleks.

Vi kortlægger hvilke myndigheder der skal involveres i den konkrete sag, og herunder en afklaring af de overordnede planlove med regler for byggelinjer til skov og kyst, det åbne land, miljøbeskyttelsesområder, områder med råstof-ressourcer, grundvand, fredninger m. m.

Dertil kommer forhold, som er nedfældet i de enkelte byplanvedtægter, lokalplaner, samt den generelle byggelov, herunder tillige brandlovgivning samt lovgivning om materialehåndtering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af affalds- og nedbrydningsprodukter.

Under processen er der forhold til arbejdstilsynet samt specifik-forhold omkring levnedsmiddelkontrol, energistyrelse, stifts- og provstimyndigheder, osv.

Lad os klare alt papirarbejdet

Det kan være uoverskueligt at holde styr på de ansøgninger, der skal sendes til myndighederne i forbindelse med et byggeri – stort eller småt.

Lovgivningen er kompliceret og reglerne er mangfoldige, og ukendskab til en regel fritager ikke for ansvar, hvis du bygger noget, der er ‘ulovligt’ eller ikke helt overholder bestemmelserne.

Arkitekten & Ingeniøren har erfaringen med myndigheds-behandling fra de utallige byggeprojekter, vi har været en del af gennem mange år.

Lad os derfor stå for kontakten til myndighederne, så du er sikker på, at projekteringen er ‘efter bogen’. Så kan du hurtigt få din byggetilladelse, så du hurtigt kan komme i gang med byggeriet.

Tid er som bekendt penge, så det kan være dyrt at skulle vente, fordi kommunen ikke kunne godkende byggeriet i første omgang.

Vi sørger selvfølgelig for den løbende kontakt til myndighederne under byggerier, i det omfang det er påkrævet.

Endelig færdigmelder vi byggeriet til myndighederne når det er færdigt.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele byggeperioden.